Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
Tikslai ir uždaviniai

Tikslai

 • mokymą ir auklėjimą grįsti religinio auklėjimo pagrindais;
 • organizuoti sklandų mokyklos bendruomenės darbą;
 • organizuoti mokymo procesą, atitinkantį mokyklos viziją ir misiją;
 • sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių kūrybinei saviraiškai, reprezentuoti chorinę kultūrą mieste, šalyje, užsienyje.

Uždaviniai

 • sukurti ugdymui palankų psichologinį klimatą ir ugdymo erdvę;
 • taikyti ugdymo metodus, atitinkančius vaiko amžiaus tarpsnio bei individualius ypatumus, ugdymo srities specifiką;
 • ugdyti vaikus ir jaunimą atsakingais piliečiais, atitinkančiais jų vertybines nuostatas ir naudingais savo šeimai, bendruomenei, profesijai, valstybei;
 • suteikti mokiniams pagrindines muzikos žinias, muzikos išraiškos priemonėmis jungtis bendruomeninėse šv. Mišiose;
 • plėtoti liturginę chorinę muziką dalyvaujant šv. Mišiose Arkikatedroje Bazilikoje ir kitose miesto bei kitų šalių bažnyčiose;
 • ypač talentingus muzikai mokinius ruošti aukštesnėms muzikos studijoms;
 • siekti mokyklos kolektyvų koncertinės veiklos įvairovės;
 • taikyti ugdančią, skatinančią, psichofizines vaiko galias tausojančią vertinimo sistemą;
 • atskleisti ir plėtoti kūrybines mokinių galias, ugdyti meninę ir estetinę kompetenciją, padėti įsitraukti į kultūrinį bendruomenės gyvenimą.