Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 687 26208

|
Tikslai ir uždaviniai

Tikslai

 • mokymą ir auklėjimą grįsti religinio auklėjimo pagrindais;
 • organizuoti sklandų mokyklos bendruomenės darbą;
 • organizuoti mokymo procesą, atitinkantį mokyklos viziją ir misiją;
 • sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių kūrybinei saviraiškai, reprezentuoti chorinę kultūrą mieste, šalyje, užsienyje.

Uždaviniai

 • sukurti ugdymui palankų psichologinį klimatą ir ugdymo erdvę;
 • taikyti ugdymo metodus, atitinkančius vaiko amžiaus tarpsnio bei individualius ypatumus, ugdymo srities specifiką;
 • ugdyti vaikus ir jaunimą atsakingais piliečiais, atitinkančiais jų vertybines nuostatas ir naudingais savo šeimai, bendruomenei, profesijai, valstybei;
 • suteikti mokiniams pagrindines muzikos žinias, muzikos išraiškos priemonėmis jungtis bendruomeninėse šv. Mišiose;
 • plėtoti liturginę chorinę muziką dalyvaujant šv. Mišiose Arkikatedroje Bazilikoje ir kitose miesto bei kitų šalių bažnyčiose;
 • ypač talentingus muzikai mokinius ruošti aukštesnėms muzikos studijoms;
 • siekti mokyklos kolektyvų koncertinės veiklos įvairovės;
 • taikyti ugdančią, skatinančią, psichofizines vaiko galias tausojančią vertinimo sistemą;
 • atskleisti ir plėtoti kūrybines mokinių galias, ugdyti meninę ir estetinę kompetenciją, padėti įsitraukti į kultūrinį bendruomenės gyvenimą.