Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 687 26208

|
Direktorius

Teol. dr., sakr. muz. mgr. kun. Vilius Sikorskas

Kauno sakralinės muzikos mokyklos direktorius – bažnytinės muzikos magistras, teologijos mokslų daktaras kun. Vilius Sikorskas gimė 1970 m. Lazdijų raj., Jukneliškės km. Jis yra jauniausias šeimoje, kurioje augo drauge su trimis broliais ir seserimi.

1989 m. baigė Marijampolės O. Sukackienės pedagoginės muzikos mokyklą, kurioje įgijo chorinio dirigavimo, muzikos mokytojo, solfedžio dėstytojo kvalifikacijas. Nuo pat jaunų dienų buvęs savo tėviškės bažnyčioje patarnautoju bei vargonininku pasirinko dvasininko kelią.

1991 metais išvyko į Prancūziją, į Solesmes vienuolyną S. Pierre Abatijoje, kur prisilietė prie sakralios muzikos šaknų, mokėsi grigališkojo choralo paslapčių ir septynerius metus gyveno kontempliatyvų vienuolinį gyvenimą. Į Lietuvą sugrįžo 1998 m. su vienuolių fundatorių grupe, kartu kūrė Palendrių šv. Benedikto vienuolyną (Kelmės raj.).

2001 m. Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete įgijo teologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei tų pačių metų gruodžio 8 d. buvo įšventintas į kunigus.

2001-2003 metais dirbo pastoracinį darbą Kybartų Eucharistinio Išganytojo parapijoje, kurioje subūrė grigališkojo choralo grupę bei įkūrė „Ieškančiųjų pedagogų„ sambūrį.

2002-2003 m. Marijampolės O. Sukackienės pedagoginėje muzikos mokykloje dėstė liturgiją bei buvo giedojimo dėstytojas Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto Marijampolės filiale.

2003 m. rudenį išvyko studijuoti į Popiežiaus teisių Sakraliosios Muzikos Institutą (Pontificium Institutum Musicæ Sacræ) Romoje, kur 2005 m. įgijo Cantu Gregoriano bakalauro laipsnį, o 2006 m. įgijo Cantu Gregoriano licenciato laipsnį. Grįžęs į Lietuvą pradėjo dirbti Vytauto Didžiojo universitete bažnytinio meno, liturgijos ir giedojimo dėstytoju, Švč. Jėzaus Širdies Tarnaičių kongregacijos namuose Kaune, Aleksoto šv. Kazimiero parapijoje, ėjo kapeliono pareigas. Darbų ir pareigų sūkuryje nuolat tęsė studijas. 2009 m. Vytauto Didžiojo universitete įgijo pastoracinės teologijos licenciato-magistro laipsnį, pusę metų buvo išvykęs mokslinei stažuotei į Romos Šv. Cecilijos valstybinę Konservatoriją (Il Conservatorio statale S.Cecilia di Roma) pagal ERASMUS programą, 2011 m. Popiežiaus teisių Sakraliosios Muzikos Institute Romoje (Pontificium Institutum Musicæ Sacræ) aukščiausiu įvertinimu magna cum laude apgynė Cantu Gregoriano magistro laipsnį.

2009 m. iš italų į lietuvių kalbą išvertė Athanasius Schneider knygą „Dominus est“, rengė straipsnius bei skaitė pranešimus sakralios muzikos temomis tarptautinėse konferencijose, 2010-2013 m. buvo Grigališkojo choralo savaičių (Pažaislyje, Marijampolėje) konferencijų pranešėjas bei dvasios vadovas.

Nuo 2010 m. kun. Vilius pradėjo bendradarbiauti su Mokslo ir enciklopedijų leidybos centru: yra Mokslinės redakcinės tarybos narys ir recenzentas, taip pat tapo „Marijos radijo“ bendradarbiu (laidų „Musica Sacra“ bei „Klausk drąsiai“ vedėjas). 2011 m. dirbo prie enciklopedinio žinyno „Bažnytinė muzika“ išleidimo, yra įvado ir straipsnių autorius. 2012-2014 m. buvo Lietuvos vyskupų konferencijos Liturginės komisijos sekretorius.

2012 m. spalio 19 d. Vytauto Didžiojo Universitete, Katalikų Teologijos fakultete apgynė daktaro disertaciją tema – „Musica Sacra“ Katalikų Bažnyčioje ir jos vertinimas Lietuvoje liturginiu požiūriu“. Tai buvo dešimtoji daktaro disertacija šiame fakultete. Disertacijoje išsamiai atskleistas Vakarų Bažnyčios liturgijos musica sacra susiformavimas ir raida tautinių kultūrų pagrindu.

Remiantis Tradicija ir Bažnyčios Magisteriumu disertacijoje apibrėžiama musica sacra paskirtis, jos atlikėjai ir jų funkcijos, liturginio repertuaro pasirinkimo kriterijai, įvertinta liturginės muzikos situacija Katalikų Bažnyčioje Lietuvoje.

2013 m. pradžioje išleido filmą „Uolų medus. Sakralinės muzikos takais“, kuris supažindina su liturginės muzikos istorija: nuo ištakų iki nūdienos. Kuriant filmą nebuvo apsiribota vien Katalikų Bažnyčios tradicija ir žiūrovas turi galimybę susipažinti, kaip XXI a. pradžioje gieda stačiatikiai ar evangelikai liuteronai. Tais pačiais metais pirmajame respublikiniame vaikų ir jaunimo sakralinės muzikos konkurse-festivalyje „Lakštingala 2013“ (Šiauliai) buvo komisijos pirmininku.

Nuo 2013 m. Kauno sakralinės muzikos mokyklos mokytojas, liturgijos ir meno vadovas.

Nuo 2014 m. Vilkaviškio vyskupijos Nuolatinių diakonų ruošimo centro dvasinis vadovas bei paskaitų lektorius. 

Nuo 2016 m. Kauno sakralinės muzikos mokyklos direktorius.

Direktorius yra įvairių liturginių leidinių (apeigynų, giesmynų, CD ir kt.) rengėjas, konsultantas ir ekspertas. Aktyviai domisi Bažnytinės muzikos, liturgijos, muzikinio pedagoginio švietimo, bažnytinio meno bei dvasingumo teologijos sritimis.