Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 687 26208

|

Komisijos nariai

Zita Martinavičiūtė-Grigienė

ZITA MARTINAVIČIŪTĖ-GRIGIENĖ – dainininkė (sopranas) ir pedagogė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos absolventė.

1985 m. baigusi dainavimo specialybės studijas (prof. V. Daunoras), kamerinio dainavimo prof. – G. Kaukaitė.

Nuo 1985 metų yra LMTA Choro dirigavimo katedros dėstytoja.

2009 m. suteiktas docento pedagoginis vardas. Taip pat dirba ir Lietuvos edukologijos universitete.

Yra Muzikos katedros docentė. Dėstomas dalykas – dainavimas.

Koncertavo NVS šalyse, Indijoje, Didžiojoje Britanijoje, Vengrijoje, Graikijoje, Slovėnijoje, Kroatijoje, Norvegijoje, Islandijoje, Lenkijoje, Suomijoje.

2007 m. išleido kompaktinę plokšteles (CD) ,,Saulėgrįža“ su pianistu Romualdu Lukošium ir 2012 m. „Šaltiniai“, su styg. kvartetu „Akademija“.

Parengė koncertinių programų, kurias atliko įvairių ansamblių sudėtyje. Pianistai: R. Biveiniene, R. Lukošium, su akordeonų orkestru „Consona“, styginių kvartetu „Musica camerata“, „ Akademija“, liaudies instrumentų ansambliu „Sutartinė“.

Dalyvavo muzikos festivaliuose Graikijoje, Latvijoje, Lietuvoje. Z. Martinavičiūtės-Grigienės repertuare įvairių epochų kompozitorių arijos, romansai ir dainos. Taip pat lietuvių kompozitorių V. Kairiūkščio, J. Baltramiejūnaitės, J. Gruodžio, A. Kačanausko, K. Brundzaitės ir kt kompozitorių kūriniai, harmonizuotos liaudies dainos.  

Vedė dainavimo meistriškumo kursus Bergeno universitete (Norvegija) pagal dėstytojų mainų Erasmus programą, taip pat Gardino J. Kupalos universiteto (Baltarusija) Menų ir dizaino fakluteto studentams, stažavosi Lenkijoje (Vroclavo universitetas), Islandijoje (Reykjaviko universitetas, Dainavimo meno akademija), Italijoje (Romos Šv. Cecilijos konservatorija). 

Dalyvauja tarptautinėse ir nacionalinėse konferencijose, yra tarptautinių ir nacionalinių konkursų komisijos narė.

ZITA MARTINAVIČIŪTĖ-GRIGIENĖ – singer (soprano) and teacher, graduate of the Lithuanian Academy of Music and Theater.

in 1985 graduated from the studies of singing specialty (prof. V. Daunoras), chamber singing prof. - G. Kaukaitė.

Since 1985, she has been a teacher at the Choir Conducting Department of LMTA. in 2009 granted the pedagogical title of docent. He also works at the Lithuanian University of Education. She is an associate professor at the Department of Music. The subject taught is singing.

He performed in CIS countries, India, Great Britain, Hungary, Greece, Slovenia, Croatia, Norway, Iceland, Poland, Finland.

in 2007 released compact discs (CD) "Sunset" with pianist Romualdas Lukošium and in 2012 "Sources", with st. quartet "Akademija".

Prepared concert programs, which he performed in various ensembles. Pianists: R. Biveiniene, R. Lukošium, with accordion orchestra "Consona", string quartet "Musica camerata", "Akademija", folk instrument ensemble "Sutartinė".

Participated in music festivals in Greece, Latvia, Lithuania. Z. Martinavičiūtė-Grigienė's repertoire includes arias, romances and songs by composers of various eras. Also works by Lithuanian composers V. Kairiūkštės, J. Baltramiejūnaitė, J. Gruodiš, A. Kačanauskas, K. Brundzaitė and others, harmonized folk songs.

Conducted singing master classes at the University of Bergen (Norway) under the Erasmus teacher exchange program, as well as for students of the Faculty of Arts and Design at Gardin J. Kupala

University (Belarus), interned in Poland (University of Wrocław), Iceland (Reykjavik University, Academy of Singing), Italy ( Conservatory of St. Cecilia in Rome).

Participates in international and national conferences, is a member of the commission of international and national competitions.