Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel.  +370 687 26208

|

Komisijos nariai

Gitana Pečkytė-Vilkelienė

GITANA PEČKYTĖ-VILKELIENĖ – Kauno valstybinio muzikinio teatro solistė, sukūrusi virš 30 vaidmenų operose, operetėse. Koncertavo JAV, Ukrainoje, Rusijoje, Baltarusijoje, Estijoje ir kt. Daugelio tarptautinių muzikos festivalių dalyvė.

2002 m. apdovanota Lietuvos teatro sąjungos Kauno skyriaus „Fortūnos” diplomu už Čiboletos vaidmenį J. Strausso operetėje „Naktis Venecijoje”.

2008 m. apdovanota „Orfėjo” statulėle, suteiktas Kauno valstybinio muzikinio teatro geriausios metų solistės vardas.

Apdovanota Lietuvos teatro sąjungos Kauno skyriaus pagrindiniu „Fortūnos“ prizu – „Fortūnos” statulėle:

2009 m. – už  pagrindinį Violetos Kavallini vaidmenį I. Kalmano operetėje „Monmartro žibuoklė”,

2017 m. – už pagrindinį Ponios Flut vaidmenį O. Nicolai operoje „Vindzoro šmaikštuolės“ ir  pagrindinį Serpoletos vaidmenį R. Plankett operetėje „Kornevilio varpai“,

2020 m. – už pagrindinį Ledi Makbet vaidmenį G. Verdi operoje „Makbetas“.

2023 m. - už pagrindinį Abigailės vaidmenį G.Verdi operoje „Nabukas“.

2010 m. – Lietuvos televizijos „Auksinio balso” konkurso „Triumfo arka” laureatė.

2012 m. – išrinkta geriausia 2011 metų Lietuvos operos soliste ir apdovanota „Auksiniu scenos kryžiumi” už Liučijos vaidmenį G. Donizetti operoje „Liučija di Lamermur”.

Nuo 1998 m. – dainavimo pedagogė, nuo 2012 m. – Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos Dainavimo metodinės grupės pirmininkė, mokytoja ekspertė, respublikinių dainavimo konkursų vertinimo komisijų narė ir organizatorė.

Už nuopelnus Lietuvos sceninio meno kultūrai, už aktyvią pedagoginę ir koncertinę veiklą, už puikius mokinių pasiekimus apdovanota LR Kultūros ministerijos padėkos raštais.

2021 m. už svarų kūrybinį indėlį į Lietuvos ir Kauno miesto kultūrinį gyvenimą, muzikinį ugdymą ir Kauno miesto įvaizdžio gerinimą apdovanota III laipsnio Santakos Garbės ženklu.

2022 m. už ryškų kūrybinį braižą Kauno valstybinio muzikinio teatro scenoje, įsimintinus pagrindinius ir charakterinius vaidmenis operose ir operetėse, nuoširdžią partnerystę, stoitiškumą bei pavergtas žiūrovų širdis apdovanota Kauno valstybinio muzikinio teatro Auksinu Garbės ženklu.

2022 m. už nuopelnus Lietuvos scenos meno kultūrai, meistriškumą, talento įvairiapusiškumą, produktyvią kūrybinę, pedagoginę veiklą, įsimintinus vaidmenis operose ir operetėse apdovanota aukščiausiu Kultūros ministerijos garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk”.

GITANA PEČKYTĖ-VILKELIENĖ – a soloist at the Kaunas State Musical Theater. She has created over 30 roles in operas and operettas. She has given many concerts in the USA, Ukraine, Russia, Belarus, Estonia, and other countries. She has participated in many international music festivals.

In 2002 she was awarded the diploma by the Kaunas branch of the Lithuanian Theater Union "Fortuna" for the role of Ciboletta in J. Strauss' operetta "Night in Venice".

In 2008 she was awarded the statue of "Orpheus", the title of the best soloist of the year of Kaunas State Musical Theater.

She was also awarded the main prize of Fortune by the Kaunas branch of the Lithuanian Theater Union–the statuette of Fortune:

In 2009–for the main role of Violeta Kavallini in I. Kalman's operetta "The Violin of Montmartre",

In 2017–for Frau Flut's leading role in O. Nicolai's opera “The Merry Wives of Windsor” and  Serpolette’s leading role in R. Planquette's “The Bells of Corneville”,

In 2020–for Lady Macbeth's leading role in G. Verdi’s opera “Macbeth”.

In 2023 - forthe main role of Abigail in G.Verdi's opera "Nabucco".

In 2010–Laureate of the Lithuanian Television's  "The Golden Voice" competition "The Triumphal Arch".

In 2012 she was chosen as the best soloist of the Lithuanian Opera of 2011 and was awarded the "Golden Cross of the Stage" for the role of Lucia in G. Donizetti's opera “Lucia di Lammermoor”.

Since 1998, she has been a singing teacher, since 2012 — the head of The Singing Methodological Group of Kaunas Juozas Gruodis Conservatory, teacher, jury member and organizer of various national singing competitions.

She has been awarded several certificates of appreciation by the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania for her merits to the Lithuanian performing arts culture, for her active pedagogical and concert activities, and for the excellent achievements of her students.

In 2021 for her significant creative contribution to the cultural life of Lithuania and the city of Kaunas, musical education and the improvement of the image of the city of Kaunas, she was awarded the Santaka Badge of Honor.

III degree.

In 2022 for a bright creative feature on the stage of the Kaunas State Musical Theater, memorable main and character roles in operas and operettas, sincere partnership, stoicism and captivated the hearts of the audience, he was awarded the Kaunas State Musical Theater's Golden Badge of Honor.

In 2022 for her merits to Lithuanian stage art culture, excellence, versatility of talent, productive creative and pedagogical activities, memorable roles in operas and operettas, she was awarded the highest badge of honor of the Ministry of Culture "Carry your light and believe".