Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|

Komisijos nariai

Irena Andriuščenkienė

IRENA ANDRIUŠČENKIENĖ – pedagogė ir atlikėja. 1998 m. baigė LMTA Kauno fakultetą pas profesorę

Jūratę Bukauskaitę, kur jai suteikta operos solisto, koncertinio dainininko, dėstytojo kvalifikacijos.

Jau 25 metus dirba Kauno Miko Petrausko scenos menų mokykloje ( ankščiau – muzikos mokykla) solinio

dainavimo mokytoja.

2009m.– Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos solinio ir estradinio dainavimo metodinės

grupės pirmininkė, mokytoja metodininkė, respublikinių ir tarptautinių dainavimo konkursų vertinimo

komisijų narė ir organizatorė.

Jos paruošti mokiniai dalyvauja įvairiuose mokyklos, miesto ir respublikiniuose renginiuose,

festivaliuose, koncertuose, televizijos projektuose, laimi prizines vietas respublikiniuose ir

tarptautiniuose konkursuose, tęsia muzikos mokslus LMTA bei kitose aukštosiose mokyklose.

Jau ne kartą apdovanota LR švietimo ir mokslo ministerijos, Kauno savivaldybės kultūros ir švietimo

departamento ir Kauno miesto mero Padėkos raštais už aktyvų, kūrybingą pedagoginį darbą bei aukštus

ugdytinių pasiekimus muzikos srityje.

IRENA ANDRIUŠČENKIENĖ - a teacher and performer. In 1998, she graduated from the Kaunas Faculty of

the Lithuanian Academy of Music and Theatre under the guidance of professor Jūratė Bukauskaitė,

receiving qualifications as an opera soloist, concert singer, and teacher.

For 25 years, she has been working as a teacher of solo singing at the Kaunas Miko Petrauskas School of

Performing Arts (formerly a music school). In 2009, she became the chairperson of the school's

methodology group for solo and popular singing, as well as a teacher, methodologist, and organizer of

national and international singing competitions.

Her students participate in various events, festivals, concerts, television projects, and win prizes in

national and international competitions. Some of them also continue their music studies at the

Lithuanian Academy of Music and Theatre and other higher education institutions.

Irena has received numerous letters of gratitude from the Ministry of Education and Science of the

Republic of Lithuania, the Department of Culture and Education of the Kaunas City Municipality, and the

Mayor of Kaunas for her active and creative pedagogical work and the high achievements of her

students in the field of music.