Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|

Komisijos nariai

Mindaugas Radzevičius

MINDAUGAS RADZEVIČIUS – 2001 m. baigė bakalauro studijas LMTA Kauno fakultete, įgijo Chorodirigavimo specialybę.

2009 m. LMTA Kauno fakultete įgijo choro dirigavimo muzikos magistro laipsnį(vad. prof. P. Bingelis).

Nuo 1999 m. – Vilkaviškio vyskupijos krikščioniškosioskultūros centre Č. Sasnausko choro vadovas.

Nuo 2010 m. – Kauno valstybinio choro dirigentas chormeisteris ir choro meno vadovo asistentas.

2015 m. – yraVytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijosasistentas.

Nuo 2016 m. – Kaunosakralinės muzikos mokyklos Liturgijos ir meno vadovas bei choro mokytojas.

Lietuvos dainų švenčių „Būties ratu“ (2007 m.), „Amžiųsutartinė“ (2009 m.), „Čia –mano namai“ (2014 m.) dirigentas.

2003m. – kamerinio ansamblio „Reversio“ įkūrėjas (Darius Klišys – birbynė,Mindaugas Radzevičius – klavišiniai instrumentai). Kamerinis ansamblis 2009 m.ir 2013m. dalyvavo Paežerių dvaro festivalyje, 2012 m. Senosios muzikosfestivalyje „Banchetto musicale“, 2013 m. festivalyje „Užutrakio vakarai“, 2014m. Pažaislio muzikos festivalyje, 2015 m. Tarptautiniame medinių pučiamųjų festivalyje„Medynės“. Išleistos CD plokštelės: Baroque Sonatas (2003); Falla con misuras(2008); Lietuvių liaudies dainos šiuolaikinės muzikos erdvėje (2008); Couperin& Händel: The Royal Concerts (2009).

2013m. apdovanotas Marijampolės miesto globėjo Šv. Jurgio medaliu.

2014m. apdovanotas Kauno miesto burmistro Jono Vileišio medaliu.

MINDAUGAS RADZEVIČIUS - 2001 graduated from the Kaunas Faculty of the Lithuanian Academy of Music and Theater, acquired the specialty of choir conducting.

2009 at the Kaunas Faculty of the Lithuanian Academy of Music and Theater, he obtained a master's degree in choir conducting music (by Prof. P. Bingelis).

Since 1999 - Vilkaviškis Diocese Christian Culture Center Č. Sasnauskas Choir leader.

Since 2010 - Kaunas State Choir conductor choirmaster and choir artistic director's assistant.

2015 - is an assistant at the Academy of Music of Vytautas Magnus University.

Since 2016 - Head of Liturgy and Art and Choir Teacher at Kaunas School of Sacred Music.

Conductor of the Lithuanian Song Festival “Būties ratu” (2007), “Amžių sutartinė” (2009), “Čia –mano namai” (2014).

2003 - founder of the chamber ensemble "Reversio" (Darius Klišys - birbynė, Mindaugas Radzevičius - keyboard instruments). Chamber ensemble 2009 and 2013 participated in the Paežeriai manor festival, 2012 Early Music Festival Banchetto Musicale, 2013 at the festival "Užutrakis vakarai", 2014 Pažaislis Music Festival, 2015 at the International Woodwind Festival "Medynės". Released CDs: Baroque Sonatas (2003); Falla con misuras (2008); Lithuanian folk songs in the space of contemporary music (2008); Couperin & Händel: The Royal Concerts (2009).

2013 awarded to the patron of the city of Marijampolė St. George's medal.

2014 awarded the medal of Kaunas city mayor Jonas Vileišis.